Miljötänk

Vann Spa Hotell och Konferens ligger i ett naturvårdsområde som är kulturmärkt. Inget av naturen får förstöras, så därför är anläggningen byggd runt en stor bergsknalle. Byggnadens yttre smälter också in i omgivningen. Just därför är det naturligt för Vann att jobba mycket med miljö. Anläggningen är Svanenmärkt och restaurangen är Kravmärkt.

Restaurangens målsättning är att det som serveras på Vann i så stor utsträckning som möjligt ska vara ekologiskt och närproducerat. Vi samarbetar med ett flertal bra lokala leverantörer som producerar ekologisk mat. Råvarorna och därmed innehållet i menyerna varierar efter säsong. Det går självklart inte att endast använda lokala råvaror på vintern men vi försöker ha miljötanken med oss hela tiden. Runt om i anläggningen finns sex stycken vattenmaskiner som på plats kolsyrar vattnet och där ni gäster kan hämta ert vatten.

Uppvärmningen är ganska unik på anläggningen. Värme tas från havsbotten i Gullmarn och värmeväxlare tar till vara på värmen som pumpas runt i anläggningen. På detta sätt kan anläggningens energiåtgång för att värma upp de över 17000 kvm yta, hållas nere till under hälften av svanens riktvärde för en liknande anläggning. Ett enormt fläktsystem pumpar runt frisk luft i anläggningen men värmen ”återanvänds” i anläggningen. Vi källsorterar allt vårt avfall och mycket mäts eller vägs för att kunna analyseras.

Bredvid fotbollsplanen finns två dammar där man planterat kväveupptagande växter. Kvävet tas upp från dagvattnet från omliggande åkrar och skogar för att ”renas” så mycket som möjligt innan det fortsätter ut i Gullmarn.

Miljötänk ger på detta sätt en sund ekonomi. Eftersom vi jobbar mycket aktivt med miljön ber vi dig som gäst att inte använda onödigt mycket varmvatten eller att inte byta handukar eller dylikt om detta inte är nödvändigt.

Vann - ett Svanenmärkt hotell.

Ett Svanenmärkt hotell har tagit ett helhetsgrepp om sitt miljöarbete och klarat stränga krav. Med hjälp av Svanen arbetar hotellet för ett hållbart samhälle.

Till skillnad mot ett hotell med miljöledningssystem (t ex ISO) måste ett hotell som är Svanen- märkt klara högt ställda obligatoriska krav och fasta gränsvärden, samt samla ihop ett visst antal poäng från frivilliga poängkrav inom olika områden. Svanen kontrollerar att kraven uppfylls.

Energi:

Energianvändning är ett av de områden som ger upphov till störst miljöpåverkan från ett hotell. Förutom att få hotellet att minska sin energiför- brukning ställer Svanen krav på anpassning mot förnybara energikällor. Svanens energikrav handlar bl a om:

• Övergång till el från förnybara energikällor
• Tids- eller behovsstyrd belysning utomhus.
• Närvarostyrd belysning inomhus

 
Kemiska produkter

Ett Svanenmärkt hotell arbetar med att minska användningen av kemiska produkter, bl a genom att:

• Använda minimalt med kemikalier vid städ ning, diskning och tvätt
• Använda rengöringsprodukter, diskmedel och tvättmedel som är miljömärkta

Vatten

Hotellet arbetar aktivt med att minska sin vattenförbrukning. Det kan bl a handla om

• Byte till snålspolande toaletter, kranar och duschar
• Enhandsgrepp på kranar och duschar

Avfall

Hotellet arbetar även med att minska avfallsmängderna, bland annat genom:

• Sortering av allt kontorsmaterial som t.ex. tonerkassetter, papper.
• Källsortering i minst fyra fraktioner

Övrigt

• Ett hotells restaurang står för en stor del av hotellets miljöpåverkan. Därför ställs hårda krav på driften av restaurangen och andelen ekologiska livsmedel och drycker.
• Svanen ställer miljökrav på lokaler och för brukningsartiklar.
• Hotellet måste ta fram en handlingsplan med relevanta åtgärder för att minska miljöpåverkan med tidsbestämda och mät bara mål.