Visselblåsarfunktion

Om du misstänker korruption eller allvarliga oegentligheter inom Meholmen Hotell AB kan du anmäla det här. Andra frågor gällande arbetsmiljö eller frågor gällande din anställning, vänligen kontakta din närmsta chef eller personalavdelningen.
Visselblåsarfunktionen är en del i Meholmen Hotell AB:s förebyggande arbete mot korruption och andra missförhållanden.

 

Visselblåsarlagen

Sedan 17 december 2021 finns lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Lagen ger ett särskilt skydd mot repressalier för den som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått del av eller inhämtat information om missförhållanden och rapporterar den. Förutom anställda omfattas till exempel personer som söker arbete, tidigare anställda, praktikanter, leverantörer och egenföretagare som utför uppdrag åt Meholmen Hotell AB.
17 december 2023 börjar alla delar av lagen att gälla vilket innebär att Meholmen Hotell AB ska ha både en intern och en extern rapporteringskanal samt särskilda rutiner för dokumentation och sekretess.

 

Vad kan du anmäla?

När du har information om missförhållanden vid Meholmen Hotell AB som påverkar allmänheten negativt, ett så kallat allmänintresse. När du misstänker att Meholmen Hotell AB bryter mot vissa lagar och regler. Ju oftare ett missförhållande sker, eller att missförhållandet sker systematiskt, desto större är allmänintresset.

Visselblåsarfunktionen ska inte användas för att anmäla mindre förseelser eller allmänt missnöje och klagomål. Då är du i stället välkommen att kontakta din närmaste chef eller personalavdelningen.
För att omfattas av visselblåsarlagens särskilda skydd ska missförhållandet vara av allmänt intresse. Dit räknas i de flesta fall inte en enskild persons arbets- eller anställningsförhållanden.

 

Ibland gäller inte visselblåsarlagen

I några olika fall gäller inte visselblåsarlagen. Till exempel:

• om det du rapporterar om inte är av allmänintresse eller inte utgör ett brott mot angivna lagar
• om det du rapporterar bara rör dina egna arbets- eller anställningsförhållanden och det inte rör sig om korrupta handlingar
• om du medvetet rapporterar falsk information eller gör dig skyldig till brott genom rapporteringen
• om du rapporterar anonymt

 

Så skyddas du som visselblåsare

Lagen innebär att du inte får bli hindrad eller bestraffas för att du visselblåser, att du ibland får kringgå din tystnadsplikt, att du inte får bestraffas för att tagit fram information om personer som rör din visselblåsning.

Din anmälan bör innehålla följande information
• Ditt namn (frivilligt).
• Kontaktinformation – e-postadress eller telefonnummer (frivilligt).
• Vad är det för missförhållande du har uppmärksammat?
• Var har detta ägt rum?
• När hände det? Ange datum och tid samt om det är något återkommande.
• Vem eller vilka i ledande ställning hos Meholmen Hotell AB är inblandade? Förutom att anmäla företaget som sådan, är det bara personer i ledande ställning som kan anmälas via visselblåsarfunktionen.
• Har du tillgång till någon form av dokumentation?
• Har du vidtagit några andra åtgärder med anledning av de allvarliga oegentligheterna? I sådant fall vilka åtgärder? Har du till exempel meddelat någon annan instans om oegentligheterna?
• Ange om du inte vill ha återkoppling.

 

Vad händer med din anmälan?

Anmälan tas emot av personalavdelningen (Daniel Hansson och Kristin Ringström), på Meholmen Hotell AB. En utredning genomförs. Du kommer att få information om vad som händer med din anmälan, om du inte anmält anonymt eller om du angett att du inte vill ha återkoppling. Bekräftelse på anmälan kommer inom 7 dagar. Beslut och eventuell åtgärd kommer utföras inom 3 månader.
Så här gör du en anmälan
Skicka din anmälan till [email protected] eller ring 0523-44206 (Daniel) alternativt 0523-79587 (Kristin). Meddela muntligt, skriftligt eller boka ett möte.

VANN